اسپلیتر VGA چیست و چه کاربردی دارد؟

اسپلیتر VGA چیست و چه کاربردی دارد؟ اسپلیتر VGA چیست و چه کاربردی دار در یک کلام اسپلیتر VGA وسیله ای است برای نمایش پخش شده از یک کامپیوتر در چند مانیتور از طریق پورت VGA است بدینصورت که شما در جاهایی نظیر آموزشگاهها و یا ادارات که نیاز به این دارید تا یک تصویر را در چند مانیتور مشاهده کنید از این وسیله استفاده میکنند. اسپلیتر هم بصورت VGA